تغییر چیدمان

256 بازدید
0

قیمت: رایگان

30 آذر 1395

کتاب برنامه نویسی استاندارد

کتاب برنامه نویسی استاندارد

برنامه نویسی

در این کتاب استاندارد کد نویسی زبان C و ++C معرفی میشود. منظور از استاندارد کد نویسی ایجاد رویهاي یکسان جهت نوشتن متن کد می باشد به گونهاي که ظاهر کدهاي مختلف نوشته شده در گروه برنامه نویسی یکسان باشد.

چرا باید استاندارد کد نویسی را رعایت نمود؟ به جرات میتوان ادعا نمود کدي که افراد می نویسند همانند دستخط افراد میباشد و پرواضح است که کسی دستخط خرچنگ قورباغهاي را نمی پسندد لذا افراد همواره به دنبال داشتن دستخطی زیبا هستند.

در این راستا روشهاي مختلفی جهت رسمالخط وجود دارد چه در زبان فارسی چه در زبانهاي دیگر که همه آنها سعی میکنند روشی زیبا را براي رسمالخط معرفی کنند. در برنامه نویسی نیز هدف استاندارد کد نویسی چنین میباشد. پس همانظور که تندنویسی تا حد زیادي باعث ناخوانا شدن میشود در برنامه نویسی نیز کد نویسی سریع و بدون رعایت استاندارها باعث میشود کدي به دست آید که شاید براي خود برنامه نویس نیز بعد از مدتی قابل فهم نباشد و یادآور حکایت نویسنده نامهاي شود که نه دیگران توانستند نامه را بخوانند نه خود او؛ پس همواره نامه را به گونهاي بنویسید که علاوه بر شما دیگران نیز بتوانند آن را بخوانند.

در این کتاب درباره متغیرهاي صحبت میشود، سپس قوانین نوشتن کد بررسی میشود. پس از آن در بخش 3 استاندارد توضیحات تشریح شده و در بخش 5 نکات برنامه نویسی بیان شده است.

رایگان دانلود کتاب

فرصت ویژه

شما هم می توانید فایل متنی خود را در کتاب کوله منتشر کنید.
می توانید کتاب خود را رایگان منتشر کنید یا می توانید آن را بفروشید و کسب درآمد کنید!
فقط کافیه  «ثبت نام کنید»

انتشار کتاب   بیشتر بدانید